Hívja jósainkat most! 06 90 60 27 27
A hívás díja: 485 Ft/perc
 
Akciós bankkártyás fizetés 06 1 225 4141
Alapdíjas szám
 
 
Ügyfélszolgálat Telemedia Holding Kft. Info: 06 1 877 2509
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelések meghatározása
Jelen Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) a Telemedia Holding Kft. honlapjához, valamint a telefonon keresztül igénybe vehető szolgáltatásaihoz kapcsolódó adatkezeléseire terjed ki.
Az adatkezelés érintettjei azon természetes személyek, akik a Telemedia Holding Kft.gal telefonon, vagy a http://hu.ezo.tv/ weboldalon és annak aloldalain (továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolatba lépnek, és ennek során személyes adataikat megadják.

2. Az adatkezelő személye és tevékenysége
A személyes adatokat a Telemedia Holding Kft. (székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 17.; cégjegyzékszám: 01-09-962705; e-mail: info@esotv.hu; telefon: 06 1 877 25 09; továbbiakban: „Adatkezelő”) kezeli.
Az Adatkezelő magyar jogszabályoknak megfelelően létrejött és nyilvántartásba vett jogi személy.
Az Adatkezelő az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító: NAIH-57523/2012.

3. Irányadó jog
Az Adatkezelő a tevékenységét a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi.
Az adatok kezelésére elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) az irányadó.

4. Fogalmak
Jelen Tájékoztatóban használt fogalmakat elsősorban az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően kell értelmezni. Így jelen Tájékoztató alkalmazásában:
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Az adatkezelések érintettjei azon személyek, akik az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe kívánják venni, ennek érdekében az Adatkezelővel kapcsolatba lépnek.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Az érintett a hozzájárulását az adatok megadásával adja meg.

5. Az adatkezelés célja
A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják:
- Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
- Az érintett által igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtása;
- Az érintett által igénybe vett szolgáltatások nyilvántartása;
- Díjfizetési kötelezettség megállapítása, számlázás, díjak beszedése;
- Vásárlás esetén a számlázás, fizetés, vásárolt termék kiszállítása;
- Az érintett és az Adatkezelő között létrejött jogviszonyból származó egyéb jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
- Az érintett részére tájékoztatás, hozzájárulása esetén reklámok, marketingcélú üzenetek küldése;
- Reklamációk, panaszok kezelése;
- Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

6. Az adatkezelés leírása, a kezelt adatok köre
Az Adatkezelő üzemelteti a Weboldalt, ezen túlmenően jóslással kapcsolatos, telefonon igénybe vehető szolgáltatás nyújt az érintettek számára. Az érintettek önkéntesen lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, ennek során megadják személyes adataikat. Az Adatkezelő kizárólag az érintett által megadott adatokat kezeli.
Az Adatkezelő az érintett önkéntes adatszolgáltatása alapján kezeli az alábbi személyazonosító és kapcsolattartáshoz szükséges adatokat: név, lakcím, e-mail cím, születési idő. A felsorolt adatok megadása az Adatkezelő szolgáltatása igénybe vételének nem feltétele, azonban megkönnyíti azt, hogy az Adatkezelő a későbbiekben az érintettel kapcsolatba lépjen, neki személyre szabott ajánlatokat adjon.
Az Adatkezelő a fentieken túlmenően kezeli az érintett által megadott egyéb adatokat (pl. családi állapot, jövedelmi, vagyoni viszonyok). Ezen adatok kezelésére kizárólag akkor kerül sor, ha az érintett az adatokat megadja. Az adatok kezelése az Adatkezelő szolgáltatása igénybe vételének nem feltétele.

7. Az adatkezelés elvei
Az Adatkezelő a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során.
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:
- személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;
- az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
- a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;
- az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;
- ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;
- az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

8. Az adatkezelés jogalapja
Az adatok felvétele minden esetben az érintettől történik. Amennyiben az érintett harmadik személy adatait adja meg, annak érdekében, hogy vele az Adatkezelő kapcsolatba lépjen, az érintett köteles megszerezni ezen személy hozzájárulását.
Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy adatait az adatkezelésről szóló tájékoztatás ismeretében megadja, és ezzel írásban is hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez. A Weboldalon történő adatfelvétel esetén az érintett a regisztráció során nyilatkozik a hozzájárulás megadásáról.
Kivételes esetben személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll (Infotv. 6. § (1) bekezdés).
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, ha személyes adatainak kezelésére ezen jogalapból kerül sor. (Infotv. 6. § (5) bekezdés).

9. Reklámozási és marketing célú adatkezelés

Az Adatkezelő az érintettek hozzájárulásával az érintett irányába a közvetlen megkeresés módszerével reklámozási és marketing tevékenységet folytathat.

Amennyiben az érintett ehhez hozzájárul, az Adatkezelő jogosult arra, hogy az érintett megadott elérhetőségeit felhasználja arra a célra, hogy részére közvetlen megkeresés módszerével reklámot és marketingcélú üzeneteket juttasson el. A reklám nem csak az Adatkezelő tevékenységére vonatkozhat.

Az érintett a reklámozási és markeringcélú tevékenységet bármikor megtilthatja.

10. Technikai adatok és cookie-k kezelése
A Weboldal látogatása esetén az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó gépén adatokat tartalmazó file-t (cookie-t) helyezzen el.
A cookie-k olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a felhasználó számítógépén kerülnek tárolásra az Adatkezelő oldalának meglátogatása során. A cookie-kat az Adatkezelő a Weboldal testre szabása érdekében használja. A cookie-k ezen túlmenően azt a célt is szolgálják, hogy az Adatkezelő információkat szerezhessen arról, hogy a Weboldalakat a felhasználók hogyan használják, ezáltal a Weboldalt az Adatkezelő optimalizálni, a felhasználók igényeinek megfelelően fejleszteni tudja.
Amennyiben az érintett gépén cookie kerül elhelyezésre, a cookie tárolásának időtartama alatt az Adatkezelő rendszere felismeri az érintett számítógépét, ezáltal a Weboldalt a tárolt cookie-nak megfelelően teszi az érintett számára hozzáférhetővé, vagyis a weboldalt testre szabja.
A cookie-khoz kapcsolódó adatkezelés teljesen automatikus, emberi beavatkozás nélkül történik. A cookie-k telepítése és használata során az Adatkezelő nem törekszik a felhasználó azonosítására.
A cookie-k használatát a felhasználó megakadályozhatja, erre a legtöbb internet böngésző lehetőséget ad (részletesebb információ a felhasználó által használt böngésző leírásában, súgó menüpontjában található). A cookie-k blokkolása a Weboldal használatát nem akadályozza, ugyanakkor azt eredményezheti, hogy a felhasználó korlátozottan tudja kihasználni a Weboldal által nyújtott lehetőségeket.

11. A telefonhívások rögzítése
Az Adatkezelő a közte és az érintett között folytatott telefonbeszélgetéseket rögzíti. A rögzítés célja a szolgáltatások nyújtásának ellenőrzése, a panaszok kezelése, a jogviták kezelése. Az érintett a szolgáltatást kizárólag rögzített hívások útján veheti igénybe. Egyéb kapcsolatfelvétel (pl. panasz) esetén az Adatkezelő biztosítja a rögzítés nélküli telefon, vagy a személyes ügyintézés lehetőségét.
Az érintett a rögzített beszélgetést bármikor meghallgathatja.
Az érintett a rögzítésről a hívás elején tájékoztatást kap.

12. A webáruházban történő vásárlással kapcsolatos adatkezelés
Az Adatkezelő a Weboldalon webáruházat tart fenn. A vásárlás során az érintettnek meg kell adnia a számlázáshoz, szállításhoz szükséges adatait. Vásárlás esetén az adatkezelés elsődleges célja a jogviszonyból származó igények érvényesítésének biztosítása.

13. Az élő adással kapcsolatos adatkezelés
Amennyiben az érintett az élő adásba telefonál, és kifejezetten az élő adásban történő jóslás szolgáltatást veszi igénybe, tudomásul veszi, hogy az általa elmondott információkat – az élő adás jellegéből adódóan bárki megismerheti.
A rögzített felvételeket az Adatkezelő tárolja, és azokat jogosult a későbbiekben újra felhasználni, azokat hozzáférhetővé tenni, a nyilvánossághoz közvetíteni.

14. SMS szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés
Az SMS szolgáltatás igénybe vétele esetén a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Adatkezelő a 9. pontban meghatározottak szerint reklámozási célra felhasználja. Ezt az érintett bármikor megtilthatja.

15. A TeleMedia Első Magyar Telemarketing Szolgálat Kft. adatkezelése
Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő a személyes adatokat átadja a TeleMedia Első Magyar Telemarketing Szolgálat Kft. részére (továbbiakban: „TeleMedia”). A TeleMedia az átvett adatokat reklámozási célra használja fel, a fenti 9. pontban meghatározottak szerint.

16. Adatfeldolgozók
Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók jogosultak további adatfeldolgozó igénybe vételére, erről kötelesek az Adatkezelőt tájékoztatni. Az Adatkezelő jogosult a további adatfeldolgozó igénybe vételét megtiltani.
Az adatkezelés során az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veheti igénybe (megnevezés, cím, tevékenység):
TeleMedia Első Magyar Telemarketing Szolgálat Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 17-19.), közreműködés reklámozás során (érintettek felhívása, részükre ajánlatok bemutatása).

17. Adattovábbítás
Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

18. Adatbiztonság
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

19. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);
c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
Figyelemmel arra, hogy az érintett és az Adatkezelő között jogviszony jön létre, amelyhez kapcsolódóan a feleket jogok illetik, valamint kötelezettségek terhelik, az adatok felhasználása az igények érvényesítésére nyitva álló időszakban szükséges lehet. Mindezek alapján az Adatkezelő a személyes adatokat azok rögzítésétől számított öt évig kezeli.
A fenti időtartam az irányadó a rögzített hívások kezelésére is.
Amennyiben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy részére az Adatkezelő reklámot küldjön, az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart. Amennyiben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Adatkezelő a TeleMedia részére továbbítsa, a TeleMedia az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
Mivel az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, a kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Az érintett kérelme hiányában az Adatkezelő az adatokat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy a fenti időtartam letelt.
Törlés helyett az adatok zárolására kerül sor, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli a személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.
A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

20. Az érintettek jogai és érvényesítésük
Az érintett a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatást kap az adatok kezeléséről. Az érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt, illetve a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban kell megadni. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
A törvényben meghatározott esetekben sor kerülhet a tájékoztatás megtagadására.
Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse.
Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését.
Az érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő elérhetőségeire címzett levélben. Az érintett személyesen fordulhat az Adatkezelőhöz, telefonon, vagy az Adatkezelő ügyfélfogadási idejében, az ügyfélfogadásra megjelölt időben.
Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). Az Adatkezelő kérésre az érintettet részletesen tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

21. Az érintett felelőssége
Az érintett kizárólag a saját adatait jogosult megadni. Az érintett harmadik személyek adatait kizárólag akkor adhatja meg, ha ahhoz az érintett személy hozzájárult, a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.
Az érintett felelős a megadott adatok helyességéért és pontosságáért.