Hívja jósainkat most! 06 90 60 27 27
A hívás díja: 485 Ft/perc
 
Akciós bankkártyás fizetés 06 1 225 4141
Alapdíjas szám
 
 
Ügyfélszolgálat Telemedia Holding Kft. Info: 06 1 877 2509

Az SMS jóslás Általános Szerződési Feltételei


1.    Az Telemedia Holding Kft. 1012 Budapest, Márvány u. 17.(továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott telefonos SMS jóslás szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) televíziós műsorokban, interneten, a nyomtatott és elektronikus sajtóban vagy más reklámfelületeken meghirdetett emelt díjas telefonszám(ok)ra történő üzenetküldéssel vehető igénybe. Az üzenet küldés bruttó díját a Szolgáltató minden esetben feltünteti a Szolgáltatás telefonszámával együtt.

2.    Az SMS jóslás szolgáltatás: 
A Szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban: Fogyasztó) a Szolgáltató által meghirdetett SMS számra történő üzenet küldésével éri el a jós(oka)t, amelynek során a Fogyasztó közvetlenül a jós(ok)nak tehet fel kérdését SMS-ben, amelyre választ vár válaszüzenet formájában. A Fogyasztó minden általa elküldött SMS-ért fizet a Szolgáltatás használata során. Ez akkor is fennáll, ha az üzenetét hibásan vagy rosszul, esetleg értelmezhetetlenül fogalmazza meg, valamint ha a Fogyasztó üzenetéből hiányzik a JOS indítószó (11. Pont). 

3.    A Fogyasztó felelőssége, hogy hány üzenetet küld a Szolgáltatás igénybevételekor. Ez igaz akkor is, ha egy üzenetet olyan hosszan fogalmaz meg, hogy az csak két vagy több üzenetben kerül elküldésre a telefonjáról. 

4.    Az Fogyasztó által egy SMS üzenetben küldhető tartalom mérete limitált, így a maximálisan felhasználható karakterek száma 160 karakter GSM kódolás (ékezet nélküli szöveg az SMS-ben) esetén illetve 70 karakter UNICODE kódolás (SMS szöveg ékezettel) esetén. Lehetőség van hosszabb üzenet küldésére is. Ebben az esetben a 160 karakteren (GSM kódolású) felüli szöveg már egy második elküldött SMS-nek minősül. Ebben a formában összesen 3 db egybefüggő SMS küldhető. A Fogyasztó minden esetben az elküldött SMS-ek darabszáma után fizet telefonos szolgáltatójának.  költsége a Fogyasztót terheli. Az aktuális karakterszámot a szöveg beviteli mező valamelyik sarkában folyamatosan nyomon lehet követni az SMS üzenet írása közben.

5.    Az SMS jóslás szolgáltatás minden munkanap reggel 08.00 órától éjszaka 24.00 óráig érhető el. A megadott munkaidőn túl érkező SMS-ek az azt követő első munkanapon kerülnek megválaszolásra. A mobil hálózat technikai adottságai folytán azonban előfordulhat, hogy az üzenetküldés funkció átmenetileg nem elérhető. A rendszer minden elküldött SMS-t tárol és a technikai akadály elhárulása után kézbesít. 

6.    Tekintettel arra, hogy bármikor előfordulhat, hogy egy Fogyasztói telefonszám már nem elérhető, vagy esetleg megváltozott a tulajdonos személye, a Szolgáltató az ebből fakadó esetleges problémákért nem tud garanciát vállalni.

7.    Az Szolgáltatás rendszerébe való üzenetküldéssel szerződés jön létre a Fogyasztó és a Szolgáltató között. Ezen szerződés érvényessége alól kizárólag a Szolgáltató kifejezett hozzájárulása adhat felmentést.

8.    Az SMS jóslás igénybevételéhez a Fogyasztónak mobiltelefonnal, érvényes mobiltelefon előfizetéssel valamint emelt díjas szolgáltatások igénybe vételéhez való távközlési engedéllyel kell rendelkeznie. Ezen feltételek nem teljesülés esetén a Szolgáltatás nem vehető igénybe. Ezen technikai feltételek biztosításáért a Fogyasztó felelős.

9.    A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy annak költségeit kifizeti. A Szolgáltatás költsége a Fogyasztó telefonszámláján kerül kiszámlázásra, azt a Fogyasztó telefontársasága szedi be. A Szolgáltatást igénybe vevő Fogyasztó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha telefonszámláját nem, vagy késedelmesen rendezi, a továbbiakban kizárható a Szolgáltatás igénybevételéből (Szolgáltatás díja: 11 pont).

10.    A Fogyasztó köteles mobiltelefonját biztonságos helyen tárolni. A jogosulatlan használatból eredő károkat nem áll a Szolgáltató módjában megtéríteni, az ez által keletkező költségek teljes mértékben a Fogyasztót terhelik.

11.    A szolgáltatás igénybe vételekor a Fogyasztó a megadott SMS számra, a megadott formátumban elküldi kérdését. Az SMS jóslás formátuma: A Fogyasztó a „keresztnév, születési dátum és feltett kérdés” /pld.:Kriszta 1995.10.09. Jol sikerul a vizsgam?/ tartalmú SMS-t elküldi a 06 90 643 663-as emelt díjas SMS számra, melynek ára: bruttó 508,- Ft/SMS (lasd 4. Pont ékezettel és ékezet nélkül megfogalmazott SMS üzenet). Ezt követően a jós(ok) 12/24 órán belül SMS választ küld(enek) arra a telefonszámra, melyről az SMS érkezett. A válasz SMS üzenetek hossza maximum 160 karakter. 

12.    A jós(ok) egy SMS-ben csak egy kérdést válaszol(nak) meg. Amennyiben több kérdés érkezik egy adott SMS-ben, úgy egyet önkényesen kiválaszt(anak) és azt válaszol(ják) meg. A Fogyasztónak minden egyes kérdéshez új SMS-t kell küldenie!

13.    A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a jósok által a Fogyasztókkal közölt jövőre vonatkozó kijelentések, tényállítások, tanácsok vagy egyéb információk tartalmáért. A Fogyasztó a Szolgáltatás igénybevétele során szerzett minden ilyen információt saját belátása szerint és saját felelősségére használhat fel.

14.    Bár a Szolgáltató bízza meg a jósokat a Szolgáltatás teljesítésével, de nem figyeli és/vagy ellenőrzi a Szolgáltatás során nyújtott információkat. Szolgáltató nem felelős az üzenetek tartalmáért, igazságtartalmáért, pontosságáért, teljességéért, biztonságáért, időszerűségéért, minőségéért, megfelelőségéért, jogszerűségéért vagy azok alkalmazhatóságért. 

15.    A jósok nem a Szolgáltató alkalmazottai. A Fogyasztó és a jós felelősek egyedül a kettejük között lezajlott üzenetváltásért és kommunikációért. Az, hogy a Fogyasztó támaszkodik a jós által adott tanácsra és megbízik az általa adott információban, a Fogyasztó döntése. A Szolgáltató nem felelős semmilyen információért, amelyet a Fogyasztó kap.

16.    Pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos információk: 
A Fogyasztó semmilyen formában sem kérhet tanácsot befektetési lehetőségekkel, értékpapírok vételével/eladásával, értékpapírok és befektetések elemezésével vagy értékelésével kapcsolatban.

17.    Egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos információk: 
A Jós által nyújtott egészséggel kapcsolatos információk általánosak és kizárólag nevelő jellegűek. A Szolgáltató nem nyújt egészségügyi tanácsadási, kórházi vagy orvosi szolgáltatást. Jósaink nem azért vannak, hogy betegségeket diagnosztizáljanak, kezelést nyújtsanak vagy gyógyszert írjanak fel. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy semelyik előbbiekben felsorolt szolgáltatást nem kéri. Súlyos egészségügyi probléma esetén, arra kérjük őket, hogy keressenek fel egészségügyi szakembert vagy a legközelebbi kórházat, rendelőintézetet.

18.    A Szolgáltatást csak azok a 18. életévüket betöltött nagykorú személyek vehetik igénybe, akik a magyar jogszabályok szerint maguk köthetnek szerződést vagy tehetnek más jognyilatkozatot.

19.    A Szolgáltató nem felelős az alábbiakért:
a.    a kommunikációs szolgáltatás átmeneti leállása vagy hibás adatátvitel;
b.    tartalmak vagy Fogyasztói adatok törlése;
c.    az adatok továbbításának késedelme;
d.    az adatok harmadik fél miatti károsodása;
e.    az adatok manipulálása;
f.    az adatok rosszhiszemű felhasználása.

20.    A Szolgáltatás igénybe vétele a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármikor történő felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására. Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, s köteles a módosított változatot a Fogyasztók számára elérhetővé tenni.

21.    Amennyiben ezen szerződési feltételek valamely rendelkezése érvényét veszti, úgy az nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe az érvénytelenné válás ismertté válása után egy, az eredeti rendelkezésnek megfelelő, vagy annak folyományaként fellépő rendelkezés lép.

22.    Amennyiben azt a Fogyasztó külön nyilatkozatban (ide értve az SMS-ben tett nyilatkozatot is) engedélyezi, a Szolgáltató jogosult arra, hogy a Fogyasztónak reklámot küldjön közvetlen megkeresés módszerével. A fogyasztó ezt megtilthatja, a Közönségszolgálat menüpontban található e-mail címre küldött levélben. (info@esotv.hu)

23.    A szolgáltatás nyújtása során az érinttettek által megadott, vagy a szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatokat a Szolgáltató, mint adatkezelő kezeli. A személyes adatok minden esetben a Szolgáltató rendszerében kerülnek rögzítésre, az adatokat – a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben – kizárólag a Szolgáltató használhatja fel. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

24.    Az adatkezelésre a Szolgáltató által közzétett Adatkezelési tájékoztató az irányadó. Az érintett adatai megadásával és a szolgáltatás igénybe vételével hozzájárul személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint történő kezeléséhez. Az érintett jogait az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint gyakorolhatja. A Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató jósokkal folytatott beszélgetését rögzítse és felhasználja, az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint.

25.    A Fogyasztó kijelenti, hogy a Szolgáltatót, valamint annak alkalmazottait, dolgozóit, vezetőit és tulajdonosait és a jósokat illetve a Szolgáltatóval üzleti kapcsolatban álló cégeket semmiféle felelősség nem terheli és velük szemben semmilyen követelés vagy igény nem támasztható, amennyiben az SMS jóslás szolgáltatása Fogyasztó általi használata következtében, illetve a felhasználási feltételekben foglaltak vagy egy harmadik fél jogainak megsértése miatt bármilyen kára lépne fel. Fenti kizárásba beleértendők a bírósági és perköltségek is.

26.    Szolgáltató a Szolgáltatáshoz a hét minden napján, éjjel-nappal elérhető alapdíjas telefonos közönségszolgálatot biztosít a 06 1 877 2509 telefonszámon, valamint az info@esotv.hu email címen. A közönségszolgálati számon a Szolgáltatás nem vehető igénybe, az csak a Fogyasztók kérdéseinek és esetleges panaszainak fogadására szolgál.