Hívja jósainkat most! 06 90 60 27 27
A hívás díja: 485 Ft/perc
 
Akciós bankkártyás fizetés 06 1 225 4141
Alapdíjas szám
 
 
Ügyfélszolgálat Telemedia Holding Kft. Info: 06 1 877 2509

Az emelt díjas telefonos jóslás szolgáltatás általános szerződési feltételei (ÁSZF)

1.     A Telemedia Holding Kft. 1012 Budapest, Márvány u. 17. (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott telefonos jövendőmondási szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) a Szolgáltató által a különböző médiafelületeken – többek között, de nem kizárólag az interneten, a nyomtatott és elektronikus sajtóban - meghirdetett emelt díjas telefonszám(ok) felhívásával vehető igénybe. A hívás bruttó díját a Szolgáltató minden esetben feltünteti a Szolgáltatás telefonszámával együtt.

2.      A Szolgáltatás leírása.

A Szolgáltatás igénybevevője (továbbiakban: Fogyasztó) a Szolgáltató által meghirdetett emelt díjas telefonszám és mellék felhívásával éri el az általa kiválasztott jóst. A Fogyasztó közvetlenül a jósnak teheti fel azokat a kérdéseket, amelyekre választ vár, ill. kérhet bővebb és részletesebb elemzést/tájékoztatást a jövőjét vagy pillanatnyi élethelyzetét illetően. A telefonos jövendőmondási szolgáltatás a hét minden napján 0-24 órában elérhető. A jósok rövid bemutatása megtalálható a Szolgáltató honlapján, a www.eso.tv oldalon. 

A telefonhívás nem garantálja a kiválasztott jóshoz kapcsolást. A jóshoz nem kerülő hívások is számlázásra kerülnek.

3.      A Szolgáltatás díja.

A Szolgáltatást Magyarországról a Fogyasztók emeltdíjas telefonszámokon érhetik el, mely hívások díja bruttó 485 Ft/perc. A Szolgáltatáshoz tartozó aktuális telefonszám(ok) és bruttó hívásdíj(ak) a médiafelületen olvashatóan feltüntetésre kerülnek.

A Szolgáltatás igénybevételével Fogyasztó vállalja, hogy annak költségeit kifizeti. A Szolgáltatás költsége a Fogyasztó telefonszámláján kerül kiszámlázásra, azt a Fogyasztó telefontársasága szedi be. A Szolgáltatást igénybe vevő Fogyasztó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha telefonszámláját nem, vagy késedelmesen rendezi, a továbbiakban kizárható a Szolgáltatás igénybevételéből.

4.     Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Fogyasztó jósokkal folytatott beszélgetését (a Szolgáltatást) rögzítse, a Szolgáltatás hangfelvételét:

      - bármilyen formában - ismételt sugárzást is lehetővé tevő módon – rögzítse;
      - a rögzített felvételeket nyilvánosságra hozza;
      - sokszorosítsa;
     - terjessze (akár promóciós célból is); és
      - bármilyen egyéb módon, területi, időbeli és felhasználási korlát nélkül felhasználja.

A Szolgáltató kizárólagosan jogosult a Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi hangfelvétel kereskedelmi célú, másodlagos jellegű kereskedelmi hasznosítására. Az ebből a tevékenységből származó bevétel kizárólagosan a Szolgáltatót illeti meg.

Fogyasztót a fentiek vonatkozásában semmilyen ellenérték vagy költségtérítés nem illeti meg

5.     A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a jósok által a Fogyasztókkal közölt jövőre vonatkozó kijelentések, tényállítások, tanácsok vagy egyéb információk tartalmáért. A Fogyasztó a Szolgáltatás igénybevétele során szerzett minden ilyen információt saját belátása szerint és saját felelősségére használ fel.

6.     Szolgáltató nem ellenőrzi a Szolgáltatás nyújtása során elhangzott információkat. Szolgáltató nem felelős az elhangzottak igazságtartalmát, pontosságát, teljességét, biztonságát, időszerűségét, minőségét, megfelelőségét, jogszerűségét vagy alkalmazhatóságát illetően.

7.     A Szolgáltatást csak azok a 18. életévüket betöltött nagykorú személyek vehetik igénybe, akik a magyar jogszabályok szerint maguk köthetnek szerződést vagy tehetnek más jognyilatkozatot.

8.     Kizárólag a Fogyasztó felelőssége, hogy melyik jóst választja és hogy az illető jós rendelkezik-e a Fogyasztó igényeinek megfelelő képzettséggel, képességgel és tapasztalatokkal.

9.     A kiválasztott jós foglaltsága esetén - a hívás eredményessége érdekében - a Szolgáltató a hívást valamelyik szabad jóshoz kapcsolja. A weboldalon feltüntetett jós foglaltsága vagy elérhetősége tájékoztató jellegü, a telefonhívás során derül ki valójában ki szabad és ki nem.

10. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Fogyasztó által kiválasztott jós képes arra, hogy a Fogyasztó által keresett információt vagy kért tájékoztatást nyújtsa. 

11. A jósok nem a Szolgáltató alkalmazottai.

12. A Fogyasztó és a jós felelősek egyedül a kettejük között lezajlott beszélgetésért és kommunikációért. Az, hogy a Fogyasztó támaszkodik a jós által adott tanácsra és megbízik az általa adott információban, a Fogyasztó döntése. A Szolgáltató nem felelős semmilyen információért, amelyet a Fogyasztó kap.

13. Pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos információk.

A Fogyasztó nem kérhet - sem közvetlenül sem írásban - tanácsot befektetési lehetőségekkel, értékpapírok vételével/eladásával, értékpapírok és befektetések elemezésével vagy értékelésével kapcsolatban.

14. Egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos információk.

A Jós által nyújtott egészséggel kapcsolatos információk általánosak és kizárólag nevelő célzatúak. A Szolgáltató nem egészségügyi tanácsadási, kórházi vagy orvosi szolgáltatást nyújt. Jósaink nem azért vannak, hogy betegségeket diagnosztizáljanak, kezelést nyújtsanak vagy gyógyszert írjanak fel. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy semelyik előbbiekben felsorolt szolgáltatást nem kéri. Súlyos egészségügyi probléma esetén, kérem, keressen fel egészségügyi szakembert vagy a legközelebbi kórházat, rendelőintézetet.

15.  A Szolgáltatás igénybe vétele a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti. 
A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Fogyasztóval a későbbiekben felvegye a kapcsolatot, és a Fogyasztótól reklámozási célú hozzájárulást kérjen. A Szolgáltató a fogyasztó adatait a jelen pontban meghatározott célból, továbbá a szolgáltatás nyújtásának, a szolgáltatással összefüggő panaszok kivizsgálásának, igények érvényesítésének céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett azzal ad meg, hogy a szolgáltatást igénybe veszi, így a szerződés a Szolgáltató és a Fogyasztó között a jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalommal létrejön.

A Fogyasz bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti a tévesen szereplő adatai helyesbítését, a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével az adatok törlését. A Fogyasztó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival fordulhat a Szolgáltatóhoz, kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu) vizsgálatát, továbbá bírósághoz fordulhat. A jogérvényesítés módjától a Szolgáltató kérésre részletes tájékoztatást ad.

A Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási száma: 02597-0000.

16. A Fogyasztók az adataik előző pont szerinti felhasználására való hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják oly módon, hogy erről írásbeli nyilatkozatot küldenek "Robinson" jeligére a Telemedia Holding Kft. részére (1531 Budapest, Pf. 31.).

17. Szolgáltató a Szolgáltatáshoz a hét minden napján 09:00-19:00 óra között elérhető alapdíjas telefonos közönségszolgálatot biztosít a 06 1 877- 2509 telefonszámon, valamint az info@esotv.hu email címen. A közönségszolgálati számon a Szolgáltatás nem vehető igénybe, az csak a Fogyasztók kérdéseinek és esetleges panaszainak fogadására szolgál.

18. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármikori felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására.

19. Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, s köteles a módosított változatot a Fogyasztók számára elérhetővé tenni.

20. Szolgáltató adatai: Telemedia Holding Kft. 1012 Budapest, Márvány u. 17.